Newsletter

Polityki dot. danych badawczych

Narodowe Centrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki wprowadziło wymóg sporządzania planów zarządzania danymi badawczymi w 2019 roku.

Wymogi w zakresie planu zarządzania danymi badawczymi:

 • na etapie składania wniosku wymagane jest sporządzenie planu zarządzania danymi badawczymi, który podlega ocenie opisowej;
 • plan zarządzania danymi jest bezpośrednio związany z planem badawczym, w trakcie realizacji projektu może podlegać zmianom, nie ma obowiązku informowania Narodowego Centrum Nauki o zmianach i aktualizacjach;
 • na etapie oceny raportu końcowego plan zarządzania danymi podlega eksperckiej ocenie merytorycznej, jeśli plan będzie niekompletny to zostanie odesłany do uzupełnienia lub korekty.

 

Wymogi w zakresie udostępniania danych badawczych:

 • dane powiązane (podstawowy zestaw danych) z opublikowanymi artykułami powinny być udostępniane w otwartym repozytorium,
 • tam gdzie to możliwe, dane badawcze powinny być udostępniane zgodnie z warunkami licencji Creative Commons Public Domain (licencja CC0),
 • dane powinny być udostępnanie zgodnie ze standardami cytowania danych zawartych w Declaration of Data Citation Principles by FORCE 11 oraz na zasadach zawartych w TOP Guidelines,
 • wszystkie publikowane metadane muszą spełniać wytyczne podane przez OpenAIRE i zawierać adnotację o finansowaniu ze środków projektu (Narodowe Centrum Nauki, numer projektu),
 • w pozostałym zakresie o udostępnieniu decyduje badacz mając na uwadze ograniczenia formalno-prawne lub inne wskazane w uzasadnieniu.

 

Źródła:

 • Wytyczne dla wnioskodawców do uzupełnienia PLANU ZARZĄDZANIA DANYMI w projekcie badawczym [pdf]  
 • Plan zarządzania danymi badawczymi - najczęściej zadawane pytania [online
 • Polityka Narodowego Centrum Nauki dotycząca otwartego dostępu do publikacji [pdf]
 • Zakładka Otwarta nauka na stronie Narodowego Centrum Nauki [online]

 

Komisja Europejska, program Horyzont 2020

W ramach programu Horyzontu 2020 kwestie związane z zarządzaniem i udostępnianiem danych badawczych reguluje Open Research Data Pilot, którym od 2017 roku objęte są domyślnie wszystkie obszary tematyczne (ale nie wszystkie instrumenty).

Wymogi w zakresie planu zarządzania danymi badawczymi:

 • sporządzenie pierwszej wersji planu zarządzania danymi badawczymi w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia realizacji projektu;
 • należy aktualizować plan zarządzania danymi, kiedy wystąpią istotne zmiany oraz przed okresowymi ocenami, a jeżeli takie nie są planowane podczas realizacji projektu, to przed oceną końcową.

 

Wymogi w zakresie udostępniania danych badawczych:

 • ogólna zasada udostępniania danych badawczych: as open as possible, as closed as necessary;
 • otwarty dostęp powinien być zapewniony do tych danych, które stanowią podstawę opublikowanych wyników;
 • grantobiorcy są zachęcani do udostępnienia danych wykraczających poza obowiązkowy zakres;
 • w uzasadnionych wypadkach możliwa jest rezygnacja (opt-out) z udziału w Open Research Data Pilot, która skutkuje częściowym lub całkowitym uchyleniem obowiązku udostępniania danych badawczych;
 • z opcji opt-out skorzystać można na każdym etapie (zarówno przed podpisaniem umowy grantowej, jak i później), decyzja ta nie jest brana pod uwagę w ocenie projektu.

 

Źródła:

 • Guidelines to the Rules on Open Access to Scientific Publications and Open Access to Research Data in Horizon 2020 [pdf]
 • Guidelines on FAIR Data Management in Horizon 2020 [pdf]

 

Komisja Europejska, program Horyzont Europa

W ramach programu Horyzont Europa obowiązkowe jest odpowiedzialne zarządzanie danymi zgodnie z zasadami FAIR. Obejmuje to zaplanowanie zarządzania danymi badawczymi oraz otwarte udostępnianie danych według ogólnej zasady as open as possible, as closed as necessary.

Wymogi w zakresie planu zarządzania danymi badawczymi:

 • sporządzenie planu we wszystkich projektach, w których dane są wytwarzane bądź ponownie wykorzystywane;
 • złożenie planu zarządzania danymi badawczymi w terminie wskazanym w umowie grantowej (zwykle w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia realizacji projektu);
 • aktualizowanie planu zarządzania danymi, kiedy wystąpią istotne zmiany oraz w połowie realizacji projektu (jeżeli trwa dłużej niż 12 miesięcy) i przed końcową oceną.

 

Wymogi w zakresie udostępniania danych badawczych:

 • deponowanie danych w zaufanym repozytorium tak szybko jak to możliwe bądź w terminach określonych w planie zarządzania danymi;
 • deponowanie danych powiązanych z publikacjami naukowymi najpóźniej do dnia publikacji i w sposób zgodny ze standardami przyjętymi przez społeczność naukową;
 • zapewnienie otwartego dostępu zgodnie z zasadą as open as possible, as closed as necessary;
 • udostępnienie danych badawczych z wykorzystaniem licencji CC BY lub CC0 bądź równoważnych;
 • zamieszczenie w repozytorium informacji o innych rezultatach bądź narzędziach i instrumentach potrzebnych do weryfikacji bądź ponownego wykorzystania danych;
 • opracowanie metadanych zgodnie z zasadami FAIR i udostępnianie ich z wykorzystaniem licencji CC0 bądź równoważnej.

 

W programie Horyzont Europa uwzględniono ponadto sytuacje zagrożenia publicznego, w których na żądanie instytucji przyznającej środki, należy zapewnić natychmiastowy otwarty dostęp do wszystkich wyników badań na otwartych licencjach lub, jeśli mają zastosowanie wyjątki, dostęp na sprawiedliwych i uzasadnionych warunkach dla osób prawnych, które potrzebują wyników badań, aby zaradzić sytuacji kryzysowej.

W niektórych programach bądź konkursach wskazane mogą być dodatkowe wymogi.

Dodatkowe informacje znaleźć można w dokumentach udostępnionych przez Komisję Europejską.

 

Źródła:

 • Annotated Model Grant Agreement [pdf]
 • Horizon Europe Programme Guide [pdf]
 • Wzór planu zarządzania danymi badawczymi [docx]