Newsletter

Polityki dot. danych badawczych

Narodowe Centrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki wprowadziło wymóg sporządzania planów zarządzania danymi badawczymi w 2019 roku.

Wymogi w zakresie planu zarządzania danymi badawczymi:

 • na etapie składania wniosku wymagane jest sporządzenie planu zarządzania danymi badawczymi, który podlega ocenie opisowej;
 • plan zarządzania danymi jest bezpośrednio związany z planem badawczym, w trakcie realizacji projektu może podlegać zmianom, nie ma obowiązku informowania Narodowego Centrum Nauki o zmianach i aktualizacjach;
 • na etapie oceny raportu końcowego plan zarządzania danymi podlega eksperckiej ocenie merytorycznej, jeśli plan będzie niekompletny to zostanie odesłany do uzupełnienia lub korekty.

 

Wymogi w zakresie udostępniania danych badawczych:

 • wybór danych, które należy udostępnić to kwestia indywidualna badacza;
 • otwarty dostęp powinien być zapewniony do tych danych, które stanowią podstawę opublikowanych wyników, aby umożliwić innym badaczom ich weryfikację, dane te powinny być udostępniane w momencie ukazania się publikacji;
 • w pozostałym zakresie decyduje badacz mając na uwadze ograniczenia formalno-prawne lub inne wskazane w uzasadnieniu.

 

Źródła:

 • Wytyczne dla wnioskodawców do uzupełnienia PLANU ZARZĄDZANIA DANYMI w projekcie badawczym [pdf]  
 • Plan zarządzania danymi badawczymi - najczęściej zadawane pytania [online

 

Komisja Europejska, program Horyzont 2020

W ramach programu Horyzontu 2020 kwestie związane z zarządzaniem i udostępnianiem danych badawczych reguluje Open Research Data Pilot, którym od 2017 roku objęte są domyślnie wszystkie obszary tematyczne (ale nie wszystkie instrumenty).

Wymogi w zakresie planu zarządzania danymi badawczymi:

 • sporządzenie pierwszej wersji planu zarządzania danymi badawczymi w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia realizacji projektu;
 • należy aktualizować plan zarządzania danymi, kiedy wystąpią istotne zmiany oraz przed okresowymi ocenami, a jeżeli takie nie są planowane podczas realizacji projektu, to przed oceną końcową.

 

Wymogi w zakresie udostępniania danych badawczych:

 • ogólna zasada udostępniania danych badawczych: as open as possible, as closed as necessary;
 • otwarty dostęp powinien być zapewniony do tych danych, które stanowią podstawę opublikowanych wyników;
 • grantobiorcy są zachęcani do udostępnienia danych wykraczających poza obowiązkowy zakres;
 • w uzasadnionych wypadkach możliwa jest rezygnacja (opt-out) z udziału w Open Research Data Pilot, która skutkuje częściowym lub całkowitym uchyleniem obowiązku udostępniania danych badawczych;
 • z opcji opt-out skorzystać można na każdym etapie (zarówno przed podpisaniem umowy grantowej, jak i później), decyzja ta nie jest brana pod uwagę w ocenie projektu.

 

Źródła:

 • Guidelines to the Rules on Open Access to Scientific Publications and Open Access to Research Data in Horizon 2020 [pdf]
 • Guidelines on FAIR Data Management in Horizon 2020 [pdf]